Wolska Żelazna Brama

Ochrona danych osobowych

Szanowani Państwo!

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO) informujemy, iż w związku z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” z siedzibą w Warszawie przy ul. Krochmalnej 32 (00-864 Warszawa) jest administratorem Państwa danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wykonywania uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informujemy także, iż każda osoba, której przysługuje prawo do lokalu w zasobach spółdzielni posiada indywidulany numer ewidencyjny, widniejący w doręczanych Państwu zawiadomieniach o wysokości opłat. W przypadku zasięgania telefonicznych informacji o wysokości opłat lub stanie rozrachunków ze Spółdzielnią numer ten stanowi podstawą identyfikacji rozmówcy i udzielenie informacji. Prosimy także o posługiwanie się tym numerem w korespondencji dotyczącej aktualizacji Państwa danych w tym zmiany adresów korespondencyjnych. Z uwagi na powyższe zalecamy zachowanie poufności numeru ewidencyjnego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW LOKALI – INFORMACJE PODSTAWOWE

 

Administrator danych osobowych:

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama ” w Warszawie, ul. Krochmalna 32, 00-864 Warszawa

Kontakt w sprawach przetwarzania danych

W sprawach prawidłowości  przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Cel przetwarzania danych osobowych:

zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i realizacja celów statutowych Spółdzielni, zarządzenie nieruchomościami wspólnymi

Podstawa prawa przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w zw. z art. 1 ust. 3 i 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.).

Odbiorcy danych osobowych:

 • zewnętrzna kancelaria prawna – w związku z dochodzeniem roszczeń przez Spółdzielnię lub obrony przed roszczeniami
 • zakład ubezpieczeń w postępowaniu likwidacyjnym
 • inne podmioty w przypadku istnienie podstawy prawnej lub interesu prawnego

Okres przechowywania danych:

 • dane dotyczące rozliczeń z tytułu opłat należnych od użytkowników lokali – 10 lat od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą
 • dane dotyczące podstaw nabycia praw do lokali – 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym lokal został zbyty
 • dane dotyczące członkostwa w Spółdzielni, w tym wniesionych udziałów i wkładów – 50 lat
 • dane z monitoringu wizyjnego – 2 tygodnie od zapisu (automatyczne nadpisywanie danych) – maksymalnie 3 miesiące lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, gdy dane są wykorzystywane dla celów postępowania prowadzonego na podstawie ustawy

Źródła pochodzenia danych

 • dane przekazywane przez uprawnionych do lokali, ewidencja gruntów i budynków, księgi wieczyste, kancelarie notarialne

Kategorie danych podlegających przetwarzaniu

 • dane wskazujące tożsamość uprawnionego do lokalu, w tym numery PESEL, imiona rodziców
 • numery rachunków bankowych
 • dane dotyczące podstaw nabycia prawa do lokalu
 • informacje o ilości osób zamieszkałych w lokalu (o ile potrzeba ich przetwarzania wynika z konieczności naliczenia lub rozliczenia opłat związanych z korzystaniem z lokalu)
 • dane o zobowiązaniach użytkowników lokali wobec Spółdzielni z jakichkolwiek tytułów
 • dane z systemu monitoringu wizyjnego terenów zewnętrznych oraz części wspólnych

Szczególne kategorie danych

szczególne kategorie danych osobowych tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, a także dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej nie są przedmiotem przetwarzania


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Þ    Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na podstawie odrębnie zawartej umowy z kancelarią prawną w celu dochodzenia wierzytelności na rzecz Spółdzielni czy też obrony wspólnoty przez roszczeniami ze strony użytkowników lokali.

Þ    W przypadku wystąpienia szkód w nieruchomości wspólnej lub w lokalach, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom zgłaszającym roszczenia oraz brokerom ubezpieczeniowym lub zakładom ubezpieczeń na potrzeby prowadzonych postępowań likwidacyjnych.

Þ    Przekazywanie danych osobowych użytkowników lokali innym podmiotom może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody osób, których dane te dotyczą lub w przypadku gdy istnieje wyraźna podstawa prawna do ich przekazania lub gdy jest to uzasadnione interesem prawnym odbiorcy danych.    

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Þ    Ponieważ podstawą przetwarzania przez Spółdzielnię jest konieczność wykonywania obowiązków związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i wykonywanie innych zadań statutowych nie jest wymagane uzyskanie Państwa zgody na czynności przetwarzania, ani też nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w zakresie uzasadnionym potrzebami zarządu zasobami mieszkaniowymi i realizacji innych celów statutowych Spółdzielni

Þ    Spółdzielnia ma prawo żądania okazania dokumentów potwierdzających nabycie prawa własności lokalu (art. 29 ust. 1e ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn. zm.). Nieprzekazanie danych pozwalających na weryfikację prawa własności lokalu w zasobach Spółdzielni może pozbawić Państwa możliwości udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządu nieruchomością wspólną, czyli prawa głosu nad uchwałami.

Þ    Jeśli Państwa dane osobowe nie zostały przekazane Spółdzielni bezpośrednio przez Państwa mogą one zostać pozyskane od poprzedniego uprawnionego do lokalu lub publicznie dostępnych rejestrów (ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków).

Þ    W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do domagania się sprostowania lub aktualizacji danych nieścisłych.

Þ    Ponieważ przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczne dla wykonywania obowiązków związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni i realizacji jej innych zadań statutowych nie przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się usunięcia danych, chyba że upłynął już okres ich zamierzonego przetwarzania a dalsze ich przetwarzanie nie jest uzasadnione potrzebą ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Þ    Ponieważ przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczne dla wykonywania obowiązków związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi i realizacją innych zadań statutowych Spółdzielni nie przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych (tzw. prawo do przenoszenia danych).

Þ    W każdym czasie mogą Państwo zgłosić Spółdzielni żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Po zgłoszeniu takiego żądania dane te nie będą przetwarzane z wyjątkiem ich przechowywania; mogą jednak w dalszym ciągu być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej – mimo zatem formalnego ograniczenia przetwarzania danych w praktyce nadal będą one przetwarzane dla potrzeb wynikających z zarządzania nieruchomością zasobami mieszkaniowymi i zarządzania nieruchomością wspólną. 

Þ    Na Państwa żądanie Spółdzielnia wyda Państwu kopie danych podlegających przetwarzaniu. Dane dotyczące stanu rozliczeń  z tytułu opłat związanych z utrzymaniem lokali wydawane są nieodpłatnie raz w miesiącu

Þ    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Þ    Wszelkie wnioski i oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą zgłaszać Państwo pisemnie Zarządowi Spółdzielni

Þ    W przypadku, gdy  wskazali Państwo na piśmie adres poczty elektronicznej służący do kontaktu w sprawach związanych z zarządem zasobami mieszkaniowymi i nieruchomością wspólną, oświadczenia, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być składane w formie elektronicznej, wyłącznie z wykorzystaniem wskazanego uprzednio adresu poczty elektronicznej. Tylko ten adres poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystywany do celów komunikacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Þ    Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych w przypadku przesłania ich na wskazany adres poczty elektronicznej.    

W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania poprawienia danych nieścisłych, ich aktualizacji lub uzupełnienia, a także w przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku lub żądania najdalej w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 2 miesiące

Klauzula RODO dla monitoringu

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” z siedzibą przy ul. Krochmalnej 32, 00-864 Warszawa.
 2. W sprawach prawidłowości przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się Administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 4. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w nieruchomościach znajdujących się w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”.
 5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem monitoringu przetwarzane są wyłącznie w tym celu, bądź też w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń, albo obrony przed roszczeniami. Mogą być one przekazywane innym podmiotom, o ile istnieje podstawa prawna do ich udostępnienia.
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają trwałemu usunięciu.
 7. Spółdzielnia jako administrator danych osobowych może korzystać z pomocy podmiotów przetwarzających, którym powierzy przetwarzania danych w jej imieniu, na podstawie odrębnej umowy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową „Wolska Żelazna Brama” mają Państwo prawo do:

-          dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.