Wolska Żelazna Brama

Historia

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa WOLSKA ŻELAZNA BRAMA została założona 24.06.1990r.

Dnia 27.05.2003r. Spółdzielnia została zarejestrowana w KRS pod nr 0000159859. W tym samym roku Prezesem Zarządu został p. Andrzej Cholewa, który pełni tą funkcję do dnia dzisiejszego.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” powstała w dniu 6 maja 1989 r. w wyniku podziału Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Posiada ponad 4 tysiące lokali mieszkalnych i 130 lokali użytkowych usytuowanych w 13 budynkach mieszkalnych i 4 pawilonach usługowych o łącznej powierzchni 243 000 m2. Jeden budynek mieszkalny został wybudowany i oddany w użytkowanie spółdzielców w 2003 r., a 12 pozostałych budynków mieszkalnych oraz pawilony zostały wybudowane w latach 1969 – 1972.

Nie sposób pominąć kwestii związanych z historią Spółdzielni, która w 2002 roku była na skraju niewypłacalności. Ustawiczne zmiany w latach 2000 do 2002 w składach Zarządów nie służyły dobrze Spółdzielni. Przykładowo, tylko w 2002 roku od 1 stycznia do 7 kwietnia funkcję prezesa Zarządu pełnił Jerzy Ancypa, a członka Zarządu Wiesław Listowski. Od 7 kwietnia do 30 czerwca prezesem był Bohdan Stankiewicz, a członkiem Krzysztof Mechocki. Od 1 lipca 2002 r. do 30 kwietnia 2003 r. prezesem był Krzysztof Korcz, a członkami Zarządu byli: Jan Sajewicz i Tomasz Kurzydło. Od 29 kwietnia do 30 czerwca 2003 roku prezesem był Henryk Pijanowski, a członkiem Zarządu Jan Sajewicz.

Spółdzielnią kierowały kolejno cztery zarządy. W związku z tym brak było czytelnego sposobu wychodzenia Spółdzielni z kryzysu i perspektywy jej rozwoju. Dodatkowo, wybuchające konflikty związane z podziałami między członkami Spółdzielni na tle sympatii i antypatii do Zarządów, nie sprzyjały właściwemu gospodarowaniu.

Konieczność wprowadzenia porządku organizacyjnego i zakończenia bezsensownych sporów doprowadziła do zmiany w składzie Zarządu Spółdzielni. Zmiana ta nastąpiła na zebraniu Przedstawicieli w czerwcu 2003 roku, podczas którego na Prezesa Zarządu wybrano Andrzeja Cholewę, a na funkcję członka Zarządu Henryka Pijanowskiego. Od 1 lutego 2004 r. funkcję członka Zarządu przejął Zbigniew Sielski, na którym mógł polegać i był oparciem prezesa Zarządu w kierowaniu Spółdzielnią.

Od połowy 2003 roku w Spółdzielni nastąpił wyraźny zwrot w sposobie podejścia do zarzadzania i gospodarowania. Przedłożono wszystkim członkom Spółdzielni wytyczne programu naprawczego przewidzianego do realizacji przez Zarząd Spółdzielni od dnia 1 sierpnia 2003 roku, a stanowiące zasadniczy kierunek działań, aby Spółdzielnię wyprowadzić z trudnej sytuacji finansowej. W pierwszej połowie roku 2003 odnotowaliśmy praktyczną utratę płynności finansowej (-819.000 PLN – wynik bilansowy do 31 czerwca 2003 roku oraz ujemny stan środków finansowych w obrocie bieżącym. Chaos w rejestracji bieżących zadań gospodarczych praktycznie uniemożliwił rzeczywistą ocenę, w jakim miejscu Spółdzielnia się znajduje i to we wszystkich dziedzinach, także w kwestii zatrudnienia w biurze administracji, zobowiązań wynikających z Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi, zobowiązań wobec wierzycieli, liczbie spraw sądowych itp. Problemy można by mnożyć.

Wybrany w czerwcu 2003 roku przez Walne Zebranie nowy Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”, z Prezesem Andrzejem Cholewą na czele, musiał podjąć się realizacji wielu zadań. Zmuszony został do podejmowania zdecydowanych i bolesnych działań w sferze organizacyjnej i kadrowej Spółdzielni. Trzeba było wyprowadzić Spółdzielnię z 1,5 mln długu i dokonać zmian kadrowych w taki sposób, aby z grupy skłóconych pracowników administracji wybrać tych, którzy będą w stanie realizować złożone i trudne zadania stojące przed Spółdzielnią.

Dramatyczną stała się sytuacja, gdyż nikt nie był w stanie określić, jaki kierunek działania przyjąć, aby wyprowadzić Spółdzielnię z kryzysu ekonomicznego.

Do rozstrzygnięcia pozostało najistotniejsze, podjęcie decyzji, czy idziemy drogą łagodnego ewolucjonizmu realizowaną od 2002 roku przez Zarząd Krzysztofa Korcza, czy stawiamy na radykalną zmianę działania Zarządu Spółdzielni opartą na konsekwencji, zdecydowaniu i nieustępliwości.

Na wniosek Zarządu, w drugiej połowie 2003 roku, Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 52/03 z dnia 15.09.2003 r. dokonano weryfikacji struktury organizacyjnej, zmniejszając stan zatrudnienia w administracji Spółdzielni z 68 do 47,5 etatów

Jak się okazało droga ta doprowadziła do celu, którym był osiągnięty w 2004 roku wynik gospodarczy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”. Uzyskany dodatni wynik bilansowy na poziomie 787.102,11 zł oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych, aż o 1.657.671,41 zł. do kwoty 4.349.554,14 zł., to efekt konsekwentnej i wytężonej, ciężkiej pracy Zarządu, któremu na drodze stały indywidualne roszczenia członków Spółdzielni, często nacechowane interesami partykularnymi.

W dniu 23 kwietnia 2001 roku weszła w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27). Ustawa ta była ustawą oczekiwaną przez członków i zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych. Miała uporządkować i uregulować wszystkie kwestie związane ze spółdzielczością mieszkaniową.

Ale jedną, niezwykle istotną i oczekiwaną przez członków Spółdzielni sprawą była zawarta w jej zapisach, możliwość przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Jak duże było oczekiwanie na realizację możliwości przekształcenia lokalu pokazuje liczba składanych wniosków. Już w 2001 roku, do Zarządu Spółdzielni wpłynęło 146 wniosków o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność, w następnym 2002 roku wpłynęło – 127 wniosków, a w 2003 roku – 137 wniosków. Oczywiście, Spółdzielnia nie była przygotowana do realizacji wniosków. Głównym problemem był brak inwentaryzacji lokali i budynków, a także brak podziału gruntów w taki sposób, aby każdy budynek był posadowiony na swoim gruncie i posiadał dostęp do drogi publicznej bez ograniczeń.

Jednym, chociaż nie najważniejszym, zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich budynków i lokali Spółdzielni. To zadanie zostało zrealizowane w 2004 roku. Pozostało do wykonania zadanie podziału gruntów. Zadanie trudne, wymagało od Zarządu Spółdzielni zorganizowania wielu spotkań i uzgodnień z Komitetami Domowymi, które wprowadzały do ustalonych wcześniej, nowe wnioski. Taki stan ciągłych ustaleń trwał do 2008 roku. Po przeprowadzonych inwentaryzacjach, Zarząd w dniu 06 czerwca 2005 r. podjął pierwszą uchwałę w sprawie przedmiotu odrębnej własności dla lokali w nieruchomości przy ul. Pawiej 26, a następne w dniu 16 czerwca 2005 r. dla nieruchomości przy ul. Krochmalnej 2, w dniu 17 sierpnia 2005 r. dla nieruchomości przy ul. Pereca 2, 20 września 2007 r. dla nieruchomości przy ul. Grzybowskiej 39. Podjęcie uchwał wymagało sporo pracy organizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Uchwały dla tych nieruchomości można było podjąć, gdyż nieruchomości te posadowione są na samodzielnych nieruchomościach niewymagających podziału. W międzyczasie przekształcane były spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali na spółdzielcze własnościowe. Do kwietnia 2007 roku Zarząd dokonał 61 takich przekształceń. Po 31 lipca 2007 roku mieszkania lokatorskie mogły być przekształcane, lecz jedynie w odrębną własność.

Rok 2007 przyniósł szereg innych zmian w nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Najważniejszą kwestią dla wszystkich członków Spółdzielni i Zarządu był zapis art. 35 ust. 41 znowelizowanej ustawy, dający możliwość nabycia przez zasiedzenie własność nieruchomości gruntowej, pod warunkiem, że Spółdzielnia była posiadaczem tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r.. Zarząd Spółdzielni bezzwłocznie złożył do Sądu Rejonowego stosowne wnioski. Niestety, w wyniku odwołania się w tej sprawie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do Trybunału Konstytucyjnego, który zapis ww. artykułu ustawy uznał za niekonstytucyjny i wszystkie nasze wnioski zostały przez Sąd Rejonowy odrzucone. Były też inne zmiany w ustawie, które kolejno Trybunał Konstytucyjny swoimi wyrokami orzekał, że są niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Ostatnio w dniu 05 lutego 2015 roku. Kolejno, poszczególne grunty Spółdzielni były dzielone na działki i zakładano dla nich Księgi Wieczyste, podejmowano uchwały w sprawie przedmiotu odrębnej własności dla lokali w nieruchomości. Kolejno też przenoszono własność Spółdzielni na rzecz właścicieli lokali. Do chwili obecnej przekształcono ponad tysiąc lokali mieszkalnych i użytkowych.

Sprawy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pozostawmy i pokażmy, jaki program remontowy realizował, realizuje i będzie realizował Zarząd Spółdzielni z jej prezesem Andrzejem Cholewą na czele. Przede wszystkim w 2003, a następnie w 2004 roku kontynuowano zadanie docieplenia ściany wschodniej budynku Krochmalna 3 i budynku Prosta 2/14 oraz ocieplania budynku Pawia 26. W 2003 roku rozpoczęto realizację nowych zadań, w tym głównie:

 • w budynku Chłodna 11 – zamontowano indywidualne wodomierze i wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody na pcv oraz wykonano remont zsypów z wymianą ceramicznych na stalowe,
 • w budynkach Chłodna 15, Grzybowska 30 i 39, Krochmalna 2 i 3 i Pereca 13/19 zamontowano indywidualne wodomierze i wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody na pcv,
 • w budynku Żelazna 58/62 wykonano remont zsypów z wymianą ceramicznych na stalowe
 • wykonano remonty dachów na budynkach – Pereca 2, Pereca 13/19, Prosta 2/14 i Waliców 20
 • dokończono, rozpoczętą wcześniej, wymianę stolarki okiennej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych
 • wykonano remonty dźwigów we wszystkich budynkach posiadających windy
 • dokonano wymiany pionów kanalizacyjnych we wszystkich budynkach: poza Pawią 26, Waliców 20,
 • dokonano remontów instalacji CO z zamontowaniem zaworów termostatycznych we wszystkich budynkach poza Żelazną 58/62.

W 2004 roku w budynkach: Żelazna 58/62, Krochmalna 2 i 3 plus 2 klatki Prostej 2/14 zamontowano indywidualne wodomierze i wymieniono instalację zw i cz, łącznie z pionami kanalizacyjnymi. Dokonano wymiany okien w ścianach szczytowych budynków: Chłodna 11, Waliców 20 i Żelaznej 58/62.

W kolejnym 2005 roku zamontowano indywidualne wodomierze i wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody na pcv, łącznie z pionami kanalizacyjnymi w budynkach przy ulicy Grzybowskiej 30, Pereca 2 i 13/19, Waliców 20 oraz 4 klatki Prostej 2/14 Zakończono wymianę na stalowe przewodów zsypowych w budynkach przy ulicy Chłodnej 11, Chłodnej 15, Krochmalnej 2 i 3.

2006 rok – Zarząd Spółdzielni dostrzegł problem osób starszych – seniorów, którzy stanowią około 70% ogółu mieszkańców Spółdzielni. Osoby te borykają się z problemem ubóstwa oraz zagrożone są wykluczeniem społecznym ze względu na brak miejsc do spędzenia wolnego czasu oraz problemami z poruszaniem się. Konieczne stało się przystosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tego względu zaplanowane zostały w następnych latach m.in. remonty ciągów pieszych wokół budynków, porządkowanie terenów zielonych. Ze względu na strukturę wiekową mieszkańców bardzo ważne stało się stworzenie Klubu Mieszkańca, który pozwoliłby na integrację i aktywizację naszej lokalnej społeczności, poprzez indywidualne spotkania mieszkańców, jak odczyty i spotkania z ludźmi kultury i sztuki, zajęcia kształcące z różnych dziedzin życia, w tym naukę języków obcych, zebrania grup członkowskich itp. Planowany zakup sprzętu komputerowego ułatwiłby naukę obsługi sprzętu i bezpłatny dostęp do Internetu. Ze względu na strukturę wiekową mieszkańców w ofercie Klubu planowane jest m.in. uruchomienie rehabilitacji ruchowej. Zarząd problem seniorów postawił przed Komitetami Domowymi i na Zebraniu Przedstawicieli Spółdzielni w dniu 22 lipca 2006 roku, który podjął Uchwałę nr 9/2006 w sprawie przekwalifikowania lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku przy ul. Grzybowskiej 39 na cele społeczne – „Klub Mieszkańców” o powierzchni łącznej 165 m2. Możliwa stała się realizacja założonego celu dla dobra społeczności Spółdzielni i przy jej aktywnym udziale.

2007 rok – rok nadziei na pomoc w postaci dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu „Rewitalizacji Miast” na lata 2007 – 2013. Poziom dofinansowania wynosił 85% kwalifikujących się wydatków, wart był pracy na rzecz otrzymania dofinansowania. Zarząd Spółdzielni przedstawił do realizacji następujące zadania: odnowę dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych; budowę parkingów podziemnych; renowację instalacji elektrycznych, gazowych oraz dźwigów osobowych; zagospodarowania pustych placów; porządkowania terenów zielonych; remont i zakup wyposażenia Klubu Mieszkańców. W związku z zawiłościami systemu pozyskiwania funduszy, Zarząd Spółdzielni zlecił obsługę wyspecjalizowanej i posiadającej stosowne doświadczenie w tym zakresie firmie Finryan International, Ltd. O ogromie ilości pracy włożonej w przygotowanie „Projektu”, szkoda mówić. Najważniejszy jest efekt końcowy. Mimo bardzo dobrze przygotowanego Projektu, Spółdzielnia nie otrzymała dofinansowania, gdyż obiekty takie jak kościoły, a przede wszystkim plebanie były w tym wyścigu o dofinansowanie, szczególnie preferowane. Nie pomogły, w ramach protestu, odwołania Zarządu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W odpowiedzi, którą otrzymaliśmy 8 marca 2010 roku, dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek z powodu braku środków finansowych, nie został przyjęty do dofinansowania i nie przysługuje nam środek odwoławczy. Zabrakło dotacji na Klub Mieszkańca, który w efekcie nie mógł zostać zrealizowany. Pozostałe zdania realizowane są z funduszu remontowego Spółdzielni.

2008 rok Uzyskano dodatni wynik bilansowy brutto 2 382 737,24, netto – 1 237 469,24 Spółdzielnia w pełni realizuje politykę samofinansowania i nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów. Dochody z najmu lokali użytkowych pozwalają na wygospodarowanie znacznej nadwyżki finansowej, co zapewnia płynność finansową spółdzielni pomimo poważnego zadłużenia z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Ważnym elementem działania – windykacja należności2008 – łączna wartość prac remontowych wyniosła 4 241 921,38, w ramach, których wykonano m.in.:

 • remont tarasu i ciągu pieszego przy budynku Pawia 26
 • remont parkingu dla potrzeb mieszkańców Chłodna 15 i Żelazna 68
 • remont i aranżacja holi Chłodna 11 i Żelazna 58/62
 • opracowanie map sytuacyjnych z projektowanym podziałem nieruchomości
 • zbudowano altany na gabaryty przy budynkach Grzybowska 30, Chłodna 11 i 15
 • remont pomieszczeń na rowerownię w budynku Chłodna 11
 • remont chodnika przy budynku Prosta 2/14
 • zabudowę skrzynek pocztowych Waliców 20
 • wymiana stolarki okiennej w 23 lokalach
 • wymiana wodomierzy na legalizowane w budynkach Chłodna 11 i 15
 • w węzłach cieplnych wszystkich budynków dokonano wymiany wodomierzy i ciepłomierzy oraz wymiany pomp i urządzeń
 • kontynuowano wymianę zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych
 • wyremontowano 5 dźwigów (Ch-11 1, Ch-15 1, W-20 2, P-2/14 1).

2009 rok Uzyskano dodatni wynik bilansowy brutto 2 938 631,83, netto – 1 867 370,42 zł., zadłużenie lokali 1 838 103,97 zł (w 2009 zwiększenie 327 140,12 zł) Spółdzielnia w pełni realizuje politykę samofinansowania i nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów. Dochody z najmu lokali użytkowych pozwalają na wygospodarowanie znacznej nadwyżki finansowej, co zapewnia płynność finansową spółdzielni pomimo poważnego zadłużenia z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Opracowano uchwały określające przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach: Prosta 2/14, Chłodna 11 i 15, Waliców 20, Krochmalna 3, Grzybowska 30, 2009 – łączna wartość prac remontowych wyniosła 4 241 921,38, w ramach, których wykonano m.in.:

 • remont komór zsypowych Chłodna 11 i Żelazna 58/62
 • remont i aranżacja holi Chłodna 15, Krochmalna 3, Pereca i 13/19
 • wykonano opaski przy budynkach Chłodna 11 i Grzybowska 39
 • wymiana stolarki okiennej w 40 lokalach
 • wykonano ogrodzenie trawnika przy Chłodna 11 i Krochmalna 3
 • legalizacja wodomierzy w budynkach Krochmalna 2 i 3
 • wymieniono 4 dźwigi osobowe (G-39, K-2, P-2, P-13/19)

W związku z brakiem możliwości dofinansowania z funduszy unijnych projektu dotyczącego nowej aranżacji terenów zielonych i otoczenia budynków Spółdzielni, zwrócono się do firmy „AiB” o wykonanie oferty szacunkowej projektu i prac. Szacunkowy koszt prac projektowych przedstawionych przez firmę „AiB” oceniono na 500.000,00 zł. netto. Oferta obejmowała: wykonanie inwentaryzacji zieleni; wykonanie projektu koncepcyjnego oraz projektów realizacyjnych w zakresie: – remontu z elementami modernizacji układu pieszo-jezdnego, – aranżacji terenów zielonych i rekreacyjnych, – małej architektury, – modernizacji oświetlenia wokół budynków; wykonanie projektu systemu monitoringu wokół budynków. Niestety Zarząd Spółdzielni był zmuszony od odstąpienia realizacji projektu ze względu na zbyt wysokie koszty przedsięwzięcia.

2010 rok Prezes Zarządu Andrzej Cholewa, członek Zbigniew Sielski + od 15 lutego Krzysztof Kostecki Uzyskano dodatni wynik bilansowy brutto 2 598 867,11, netto – 1 467 526,11 zł zadłużenie lokali 1 838 103,97 zł (w 2009 zwiększenie 327 140,12 zł) Spółdzielnia w pełni realizuje politykę samofinansowania i nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów. Dochody z najmu lokali użytkowych pozwalają na wygospodarowanie znacznej nadwyżki finansowej, co zapewnia płynność finansową spółdzielni pomimo poważnego zadłużenia z tytułu eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Podjęcie uchwał określających przedmiot odrębnej własności lokali w nieruchomościach: Prosta 2/14, Chłodna 11 i 15, Waliców 20, Krochmalna 3, Grzybowska 30,

2010 – łączna wartość prac remontowych 2 656 112,25 zł., w tym:

 • remont i aranżacja holu Pereca 13/19
 • wykonano naprawę pokrycia dachowego budynku oraz instalacji domofonowej w budynku Krochmalna 32A
 • wymiana stolarki okiennej w 40 lokalach
 • wymiana poziomów cw i zw Prosta 2/14
 • wymiana i legalizacja wodomierzy w budynkach Grzybowska 39, Prosta 2/14, Waliców 20 i Żelazna 58/62
 • wymieniono 6 dźwigów osobowych (Ch-11 2, G-30 1 K-2 i 3 po 1, Ż-58/62 1)

2011 – wykonano plan remontów na łączną kwotę 6.236.523,00 zł, w tym:

 • w branży budowlanej na kwotę 1.051.545,94 zł, głównie na wymianę stolarki okiennej w budynkach, wymianę ciągów pieszych i jezdni przy budynkach i naprawy dachów;
 • remont dźwigów osobowych na kwotę 111.945,67 zł.;
 • w branży sanitarnej na kwotę 661.935,42 zł., w tym wykonanie zasuw burzowych, wymianę wodomierzy;
 • w branży elektrycznej na kwotę 4.401.095,97 zł., w tym na modernizację i wymianę instalacji elektrycznej w budynkach: Krochmalna 2, Waliców 20, Grzybowska 39 i Pereca 2.

2012 – wykonano plan remontów na łączną kwotę 2.789.281,04 zł., w tym:

 • w branży budowlanej na kwotę 1.417.943,45 zł., w tym wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji budynku Krochmalna 32A, remont holu w budynku Waliców 20, remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Grzybowska 39, itp.;
 • remont dźwigów osobowych na kwotę 711.058,01 zł.;
 • w branży sanitarnej na kwotę 504.033,15 zł., w tym wymiana wodomierzy i ciepłomierzy, naprawy instalacji gazowych itp.
 • w branży elektrycznej na kwotę 156.246,43 zł.

2013 – w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku – Spółdzielnia uzyskała wynik dodatni(nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalności gospodarczej w wysokości brutto 5.769.866,19 zł., a wynik finansowy netto na działalności gospodarczej wyniósł 4.653.109,19 zł. Wykonano plan remontów na łączną kwotę 4.814.380,28 zł., w tym:

 • w branży budowlanej na kwotę 1.061.175,26 zł., w tym remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Grzybowska 39, wymiana stolarki okiennej, prace remontowe komór zsypowych, naprawy dachów itp.;
 • remont dźwigów osobowych na kwotę 793.081,57 zł.;
 • w branży sanitarnej na kwotę 1.767.679,73 zł. w tym wymiana wodomierzy w budynkach Chłodna 11 i 15, remont i wymiana instalacji wodociągowej ppoż itp.;
 • w branży elektrycznej na kwotę 1.192.443,72 zł., w tym wymiana i modernizacja instalacji elektrycznej za 1.096.506,47 zł. i inne.

2016w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Spółdzielnia uzyskała wynik dodatni (nadwyżka przychodów nad kosztami), wyniósł on netto 744 512, 36 zł. Na ten wynik finansowy „zapracowały” lokale użytkowe w najmie i pozostała działalność gospodarcza.

W roku 2016. wykonano plan remontowy na kwotę 10 843 538,70 zł, w tym:

 • prace budowlane na kwotę 5 959 526,40 zł.

  Najwięcej wydano: na remont korytarzy i klatek schodowych, portale windowe i nowe schowki blaszane w budynku Krochmalna 3 – 1 392 484,05 zł.; na remont korytarzy piętra 1-9 i klatek schodowych piętra 1-16 w budynku Pereca 13/19 – 1 013 416,23 zł.; na remont holu głównego na parterze budynku Pereca 2 – 474 362,60 zł.; na remont ciągów pieszo jezdnych przy budynku: Grzybowska 39 – 1 334 074,53 zł.; Krochmalna 2 – 139 979,99 zł.; Pereca 13/19 – 301 350,00 zł.; Prosta 2/14 – 452 689,55 zł., a także na remont posadzek na korytarzach – tarket w budynku Waliców 20 – 295 000,00 zł oraz inne

 • w branży sanitarnej wykonano prace na kwotę 394 725,39 zł. w tym między innymi: wymianę pionów instalacji c.o. w budynku Grzybowska 30 – 30 000,00 zł.; wymiana kolanek na korytarzach w budynku Krochmalna 2 – 50 608,80 zł.; wymiana wodomierzy lokalowych i wymiana pionu c.o. w budynku Pereca 13/19 – 158 748,88 zł.; remont węzła cieplnego w budynku Krochmalna 32A – 31 000,00 zł.

 • w branży elektrycznej koszt wykonanych prac wyniósł 4 072 207,42 zł. Na wydatki te złożyły się: remont instalacji elektrycznych. Wymiana WLZ w budynku Chłodna 11 – 1 392 000,00 zł.; w budynku Chłodna 15 – 1 036 115,01 zł.; oraz w budynku Grzybowska 30 – 1 480 000,00 zł. Wykonano system sygnalizacji pożaru sap w budynku Krochmalna 32A – 54 000,00 zł.

 • w branży dźwigowej koszty remontów wyniosły – 1 032 486,57 zł. Główne z nich to wymiana zespołu napędowego w budynku Chłodna 11 – 103 008,88 zł.; w budynku Pereca 2 – 84 787,78 zł.; w budynku Prosta 2/14 – 142 433,42 zł.

Oczywiście, wielu wykonanych prac na kwoty niższe niż 100 000 zł nie ujęto w powyższych zestawieniach.

W 2016 roku posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego dokonali 54 przekształceń lokali w odrębną własność, w tym 49 lokali mieszkalnych. Liczba członków Spółdzielni na koniec roku wynosiła 3 907 osób.

Spółdzielnia nie ma długów, nie zaciągała kredytów i jest na plusie. Tak powinien działać Zarząd każdej Spółdzielni, chociaż nie jest to łatwą sprawą. Tak również oceniło to Walne Zebranie w dniu 10 czerwca 2017 roku udzielając Prezesowi Zarządu absolutorium do dalszego działania na poziomie powyżej 70%.

2017w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spółdzielnia po raz kolejny zakończyła na plusie. Wynik finansowy netto na całej działalności Spółdzielni wyniósł: 438 914,36 zł.

 W roku 2017. wykonano plan remontowy na kwotę 1 515 930,72 zł, w tym:

 • prace budowlane na kwotę 515 623,01 zł. Najważniejsze z nich to: remont korytarzy i klatek schodowych w budynku Pereca 13/19 – 211 000,00 zł. oraz remont dachu, wykonanie ogrodzenia terenu, montaż trzepaka w budynku Żelazna 58/62 – 118 700,00 zł.

 • koszt pracy w branży sanitarnej wyniósł: 887 151,80 zł. Złożyły się na nie wymiana wodomierzy w budynkach: Grzybowska 30; Pereca 2 i Krochmalna 32A oraz rozszczelnienie instalacji infrastruktury wodnej i c.o., wymiany kolektorów ciepłej wody i c.o. w budynkach Spółdzielni.

 • W branży elektrycznej wykonano prace na kwotę: 108 814,90 zł. Złożyły się na tę kwotę m.in. ułożenie kabla pożarowego i remont rozdzielni elektrycznej w budynku Krochmalna 2 oraz wymiana rozdzielni elektrycznej w węźle cieplnym w budynkach Prosta 2/14 i żelaznej 58/62.

W 2017 roku posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego dokonali 44 przekształceń lokali w odrębną własność, w tym 40 lokali mieszkalnych. Liczba członków Spółdzielni na koniec roku wynosiła 4 037 osób.

Podobnie jak w roku 2016. Spółdzielnia nie ma długów, nie zaciągała kredytów i jest na plusie. Zarząd Spółdzielni oceniło Walne Zebranie w dniu 09 czerwca 2018 roku udzielając Prezesowi Zarządu absolutorium do dalszego działania na poziomie powyżej 75%+.

2018w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Spółdzielnia po raz kolejny zakończyła na plusie. Wynik finansowy netto na całej działalności Spółdzielni na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniósł: 2 711 698,28 zł.

W roku 2018. wykonano plan remontowy na kwotę 4 379 687,36 zł, w tym:

 • prace budowlane na kwotę 4 010 088,93 zł., na którą złożył się koszt remontów korytarzy i klatek schodowych w budynku Krochmalna 2 – 1 588 400,23 zł. i w budynku Żelazna 58/62 – 1 177 074,32 zł.. Remont parkingu i ciągów pieszych przy budynku Pereca 2 – 901 350,00 zł. oraz remont opaski, naświetli i chodnika przy budynku Waliców 20 – 59 669,99 zł.;

 • koszt prac wykonanych w branży sanitarnej wyniósł: 289 393,69 zł., na który złożył się koszt wymiany 3 pionów c.o. Grzybowska 30 – 90 000,00 zł., wymiana 2 pionów c.o. Waliców 20 – 60 000,00 zł., wymiana pompy obiegowej c.o. i dostosowanie do pracy w systemie automatycznym w budynkach: Chłodna 15, Waliców 20, Żelazna 58/62;

 • w branży elektrycznej wykonano prace na kwotę: 64 196,47 zł. Wykonano oświetlenie zewnętrzne budynku i parkingu przy budynku Grzybowska 39 – 44 287,90 zł. oraz oświetlenie parkingu przy budynku Krochmalna 2 – 19 908,57 zł.;

 • w branży dźwigowej wydano 16 059,81 zł. głównie na naprawy drobne.

W 2018 roku posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego dokonali 56 przekształceń lokali w odrębną własność, w tym 55 lokali mieszkalnych. Liczba członków Spółdzielni na koniec roku wynosiła 4 702 osoby.

Spółdzielnia nie ma długów, nie zaciągała kredytów i jest na plusie. Tak działa Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”. Praca członków Zarządu Spółdzielni, to nie tylko sprawy remontów, to dziesiątki spotkań z Komitetami Domowymi i indywidualne z członkami Spółdzielni. Załatwianie spraw zadłużeń, zarządzania budynkami itp. To dbałość o likwidację w 2018 roku 4 576 usterek hydraulicznych, ślusarskich i elektrycznych w lokalach mieszkalnych o każdej porze dnia i nocy przez firmę „SAN-BUD”.

Jak oceni pracę Zarządu Spółdzielni Walne Zebranie w dniu 8 czerwca 2019 roku pokaże czas.

Powoli, lecz systematycznie, Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Wolska Żelazna Brama” wychodziła na prostą, osiągając coraz lepsze wyniki w utrzymywaniu wysokiego poziomu zadowolenia z obsługi oraz z przynależności do Naszej Spółdzielni wszystkich jej Członków. Od czasu wychodzenia z kryzysu do chwili obecnej sprawdzili się zarówno pracownicy administracji jak i pracownicy obsługi. Działania Zarządu Spółdzielni w pokonywaniu trudności zostały docenione zarówno przez członków Spółdzielni, którzy pomni doświadczeń z przeszłości nie chcą żadnych radykalnych zmian, jak również przez Kapitułę Konkursu Mazowiecka Firma Roku pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Spółdzielnia trzykrotnie zdobywała tytuł „Mazowieckiej Firmy Roku” kategorii zarządzanie nieruchomościami. Po raz pierwszy w 2009 roku – 3 miejsce i statuetkę „BRĄZOWEGO ORŁA”, w 2010 roku – 2 miejsce i statuetkę „SREBRNEGO ORŁA”, w 2011 roku – 1 miejsce i statuetkę „ZŁOTEGO ORŁA”, oraz w 2012 roku tytuł „Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia również uhonorowanej statuetką „ZŁOTEGO ORŁA”. Spółdzielnia należy także do elitarnego klubu „GAZEL BIZNESU” – grona najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Trzeba dodać, że członkostwo w klubie, jak tytuł „Mazowieckiej Firmy” wymaga od Zarządu Spółdzielni przestrzegania w okresie posługiwania się przez firmę tytułami i nagrodami zdobytymi w Konkursie „Mazowiecka Firma Roku” określonego KANONU ETYCZNEGO, który jest przestrzegany. Z powodu znacznego zużycia technicznego budynków, głównym zadaniem Zarządu Spółdzielni było, jest i będzie dążenie do poprawy standardów zamieszkania członków Spółdzielni poprzez remonty, modernizację i rewitalizację budynków, dbając jednocześnie o jak najmniejszą dokuczliwość pod-czas wykonywanych prac. Równie ważnym celem Zarządu jest modernizacja przestrzeni publicznej idąca w kierunku usuwania barier architektonicznych i transportowych dla osób niepełnosprawnych. Likwidowanie nierównych, zniszczonych chodników, wysokich krawężników, ale także dokonanie takiej aranżacji zieleni, w tym posadzenia nowych drzew, krzewów i trawników, która nie tylko zwiększy atrakcyjność wizualną, ale również ochroni przed hałasem i szkodliwymi pyłami. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców planujemy zmodernizowanie oświetlenia osiedlowego, by dawało dużo światła przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej, a także zainstalowanie systemu monitoringu wewnętrznego i na zewnątrz budynków poprzez system odpowiednio usytuowanych kamer. Realizacja wymienionych zadań nie byłaby możliwa bez kompetentnych, wykształconych i zaangażowanych pracowników naszej Spółdzielni. Realizujemy kolejno zadania, na które czekają nasi członkowie i nie liczymy już na to, że otrzymamy jakiekolwiek wsparcie finansowe z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która kieruje się innymi zasadami.

Niezależne od Spółdzielni, trudności finansowe naszych Członków, a związane np. z kilkunastokrotnym podniesieniem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste, podnoszenie opłat za zużycie wody, ogrzewania, gazu i elektryczności są powodem zwiększania się liczby osób – członków Spółdzielni posiadających zaległości w opłatach eksploatacyjnych. Taka sytuacja jest wyzwaniem dla Zarządu Spółdzielni, który z jednej strony czyni starania, aby opłaty za czynności związane z zarządzaniem w jak najmniejszym stopniu wpływały na wysokość opłat eksploatacyjnych. Z drugiej strony, dochodzić musi roszczeń finansowych, z zasady drogą polubowną. Aby jednak wzrost kosztów opłat eksploatacyjnych był minimalny, od 2004 roku do chwili obecnej nie zwiększono liczby osób zatrudnionych w administracji Spółdzielni.

Niestety, nie ma spokoju w sprawie zmian, zmian całej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jak i zmian w zapisach jej poszczególnych artykułów. Od 2002 roku dokonano dwadzieścia pięć zmian nowych zapisów lub dokonano skreśleń w tekście ustawy. Rzeczywiście obecna ustawa nie spełnia swojej roli w nowej sytuacji społecznej (w tak zwanych nowych czasach). Jej niedostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodarczej jest polem do popisu dla różnych grup nacisku w Sejmie. Każda opcja polityczna wnosi swój projekt, który ma być najlepszym rozwiązaniem problemu. Najdalej idą obecnie rządzący, którzy najchętniej dokonaliby zmiany, polegającej na rozwiązaniu Spółdzielni i utworzenia w to miejsce coś na kształt wspólnot mieszkaniowych. A przecież obecnie obowiązująca ustawa o własności lokali, w oparciu o zapisy, na których funkcjonują wspólnoty, jest kaleka, bo niedopracowana w wielu elementach. Ona sama wymaga wielu zmian i uzupełnień. Wszystkie opcje polityczne proponują dziesiątki rozwiązań dotyczących ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W tych sejmowych dyskusjach nad nowymi projektami ustawy, czynny udział bierze Prezes naszej Spółdzielni Pan Andrzej Cholewa, starając się wnieść stosowne zapisy do projektowanej ustawy. Dyskusja trwa. Najbardziej ożywa przed kolejnymi wyborami i to jest nieszczęściem dla Spółdzielni, które dobrze funkcjonują. Sprawą niezwykle istotną w naszej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama” jest fakt, iż mimo wielu zmian dokonywanych w zapisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich dwunastu lat, Zarząd Spółdzielni realizował swoje zadania w taki sposób, aby żaden z członków Spółdzielni nie obawiał się o przyszłość swojego mieszkania i swojej Spółdzielni. Oczywiście realizacja planów Zarządu, przy zmieniających się zapisach w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, wymagała od Zarządu niezwykle męczącej ekwilibrystyki. Spółdzielnia nie ma długów, nie zaciągała kredytów i jest na plusie. Tak powinien działać Zarząd każdej Spółdzielni, chociaż nie jest to łatwą sprawą.

Obecnie tereny Spółdzielni zajmują 87499m². Należy do niej 19 działek na których stoi 17 budynków o łącznej powierzchni około 244.414,17m² z 4044 lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi. Budynki położone są w Centrum Warszawy.